Následující právo na odstoupení od smlouvy mohou uplatnit pouze spotřebitelé:

- Storno podmínky

- Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Vínokrál od Vicampo.de GmbH, Taunusstraße 57, 55118 Mainz, Německo, tel.: +420 225 985 777, e-mail: info@vinokral.cz) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě Vám nebudou z důvodu vrácení kupní ceny účtovány poplatky. Zboží si vyzvedneme na naše náklady.

Snížení hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke snížení hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku na dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v uzavřeném obalu, pokud zákazník porušil původní uzavřený obal.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena.

 

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte a zašlete nám zpět tento formulář:

Pro:
Vínokrál prostřednictvím Vicampo.de GmbH
Taunusstraße 57
55118 Mainz
Německo
Telefon: +420 225 985 777
E-Mail: info@vinokral.cz
Tímto odstupuji/odstupujeme od (*) smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*):
následujícího zboží (*)/poskytování následující služby (*):
Objednáno dne (*)/přijato dne (*):
Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě listinné komunikace):
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte.